Conform Normativului P118-99, dotarea cu instalaţii de de evacuare fum (desfumare) şi gaze fierbinţi este necesară la urmatoarele tipuri de construcţii şi/sau spaţii:

1. CLĂDIRI CIVILE (PUBLICE)

Art.3.5.2. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide, cu aria mai mare de 36mp, precum şi casele de scări de evacuare şi încăperile tampon fără lumină naturală, se prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului, sau cu sisteme mecanice de evacuare a fumului.

Art.3.5.3. circulaţiile comune orizontale, inclusiv încăperile tampon şi casele de scări de evacuare ale nivelurilor subterane închise, destinate publicului, vor fi prevăzute cu sisteme independente de evacuare a fumului (desfumare) faţă de nivelurile supraterane.

Art.3.5.4. Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de incendiu, este obligatorie. Acestea se realizează prin dispozitive cu deschidere automata.

Art.3.5.6. Toate încăperile şi spaţiile deschise direct spre atrium (magazinele comerciale, expoziţii şi altele similare care necesită desfumare) vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului în caz de incendiu (desfumări) independente de atrium.

Art.3.5.7. Încăperile necompartimentate, cu aria construită mai mare de 10.400mp se prevăd cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, care să limiteze propagarea incendiilor.

2. CONSTRUCŢII DE PRODUCŢIE ŞI/SAU DEPOZITARE

Art.5.5.3. Construcţiile pentru depozite şi încăperile pentru depozitare cu aria mai mare de 36mp, încadrate în categoriile A, B sau C(BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu, vor avea asigurată evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural-organizat sau sistem mecanic corespunzător.

Art.5.5.4. Casele de scări închise, care nu au ferestre spre exterior şi după caz, încăperile tampon de acces la acestea, vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului (desfumare), prin tiraj natural-organizat.

Art.5.5.5. În toate situaţiile exceptând casele de scări evacuarea natural-organizată a fumului se poate înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia

Art.5.5.6. Atunci când se asigură sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu, nu mai este obligatorie evacuarea fumului (desfumare).

Art.5.5.7. Evacuarea fumului (desfumarea) din spaţiile de depozitare va fi independent de cea a spaţiilor de producţie, indiferent de modul în care se realizează (prin tiraj natural organizat sau mecanic).

3. CONSTRUCŢII CU FUNCŢIUNI MIXTE

Art.7.5.3. De regulă, porţiunile de construcţii cu funcţiuni distincte, se prevăd cu dispozitive independente de evacuare a fumului în caz de incendiu, separate de evacuări ale fumului din alte funcţiuni. Căile de circulaţie si evacuare comune (orizontale şi verticale) ale unei construcţii cu funcţiuni mixte, se pot prevedea cu un singur sistem de evacuare a fumului (desfumare), independent de evacuările fumului din spaţiile funcţiunilor dispuse în construcţie.

Art.7.5.4. Pentru funcţiuni diferite cu acelaşi risc sau pericol de incendiu dispuse în construcţie, în cazuri justificate tehnic se pot realiza instalaţii comune de evacuare a fumului în caz de incendiu, cu condiţia luării măsurilor de protecţie care să asigure limitarea propagării incendiilor între funcţiuni prin tubulaturile care străpung elementele de separare a funcţiunilor (pereţi, planşee).

Art.7.5.5. Este obligatorie realizarea independentă a evacuarii fumului în caz de incendiu din sălile aglomerate[1], din depozite pentru materiale şi/sau substanţe combustiblile, precum şi din alte încăperi şi spaţii ale construcţiei cu funcţiuni mixte pe care le stabileşte beneficiarul.

Art.7.5.6. Atunci când este obligatorie evacuarea fumului (desfumare) din încăperi şi spaţii cu risc mare de incendiu, la acestea se prevăd dispozitive sau sisteme de evacuare independente de evacuare a fumului.

Art.7.5.7. Ghenele şi canalele pentru evacuarea fumului dintr-o funcţiune distinctă, nu trebuie să treacă prin alte funcţiuni, iar când aceasta este justificată tehnic, pe toată porţiunea de trecere pereţii ghenelor sau canalelor vor fi din materiale incombustiblie cu rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiul respective, dar minimum 2 ore.

Art.7.5.8. Cu excepţia caselor de scări, în toate situaţiile, evacuarea natural-organizată a fumului se poate înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor normativului.

Nota :

Încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4mp şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane. (Conf. art. 1.2.48 din Normativul P118-99).